Algemene voorwaarden

Youngstox is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81337892 en is gevestigd aan de De Tjonger 18 (8253GD) te Dronten.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Koper: Het Bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

5. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Youngstox.

6. Producten: De Producten die door Youngstox worden aangeboden zijn diverse restpartijen in de breedste zin van het woord.

7. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Youngstox.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Youngstox en iedere Overeenkomst tussen Youngstox en een Koper en op elk Product dat door Youngstox wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Youngstox aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Youngstox zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Youngstox is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Youngstox gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door Youngstox gedane Aanbod is vrijblijvend. Youngstox is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Youngstox het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Youngstox gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Youngstox niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Youngstox kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Youngstox zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Youngstox niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Offerte van Youngstox heeft aanvaard, of op het moment dat Koper een Aanbod van Youngstox  heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.

2. Een Aanbod kan door Youngstox gedaan worden via de website, mail, nieuwsbrief ect.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Youngstox, zal Youngstox de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Youngstox daaraan niet gebonden.

5. Youngstox is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Youngstox zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Youngstox het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Youngstox aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Youngstox worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Youngstox zijn verstrekt, heeft Youngstox het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Youngstox niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Youngstox, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. Youngstox is gerechtigd opslagkosten aan Koper in rekening te brengen indien een reeds gekocht Product voor een periode van 7 dagen bij Youngstox opgeslagen dient te worden alvorens het Product wordt opgehaald door Koper. De hoogte van de opslagkosten wordt berekend op basis van duur van de opslagperiode.

6. Indien het Product door Koper is betaald, zal Youngstox het Product maximaal 4 weken in opslag houden. Gaat Koper na verloop van  4 weken  nog niet over tot het afhalen van het Product. dan wordt de Overeenkomst geacht te zijn geannuleerd, waarbij de door Youngstox gemaakte kosten aan Koper in rekening gebracht mogen worden.

7. Youngstox kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

8. Youngstox is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Youngstox is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Youngstox bekend was.

9. Koper vrijwaart Youngstox voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 – Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Youngstox of er door andere omstandigheden buiten de macht van Youngstox enige vertraging ontstaat, heeft Youngstox recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Youngstox schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Youngstox gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door Youngstox of een externe vervoerder is Youngstox, gerechtigd transportkosten aan Koper in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Alle leveringen geschieden EX works, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien Youngstox gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Youngstox ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien Youngstox een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

8. Youngstox is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Youngstox is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Youngstox behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 – Verpakking en transport

1. Youngstox verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

4. Alle kosten voor de export van de Producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de uitvoerdocumenten, zullen aan Koper in rekening gebracht worden.

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Youngstox erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Youngstox te worden gemeld op info@youngstox.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Youngstox op de wijze zoals door Youngstox aangegeven.

5. Youngstox is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

6. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

7. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Youngstox te wijten is, zal Youngstox na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Youngstox.

Artikel 9 – Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Youngstox geen invloed heeft, kan Youngstox deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Youngstox. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Youngstox een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Youngstox gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Youngstox op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

6. Youngstox heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Youngstox kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Youngstox kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. 

8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Youngstox zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

9. Indien Youngstox meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Youngstox geleverde zaken, blijven eigendom van Youngstox totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Youngstox gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Youngstox zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Youngstox haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Youngstox of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Youngstox zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Youngstox heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Youngstox. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Youngstox zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Youngstox worden vergoed door Koper.

Artikel 12 – Garantie

Youngstox staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Youngstox.

Artikel 13 – Tweedehands producten

1. Koper zijnde een Bedrijf dient direct na de aanschaf van het Product, het Product te onderzoeken of deze beantwoordt aan de Overeenkomst. Youngstox geeft uitdrukkelijk geen garantie op de tweedehands producten. Youngstox verklaart dat het product naar behoren is getest op het moment dat het product het magazijn verlaat. Koper kan geen rechten ontlenen aan een gebrekkig Product waarvan in het Aanbod de betreffende gebreken zijn vermeld.

2. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Youngstox is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper.

3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Youngstox de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Youngstox, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Youngstox te retourneren en de eigendom aan Youngstox te verschaffen.

4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Youngstox, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

1. Youngstox is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Youngstox bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Youngstox gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is Youngstox bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Youngstox op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Youngstox de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Youngstox behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Youngstox leidt tot aansprakelijkheid van Youngstox jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Youngstox in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Youngstox is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. Youngstox is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.

3. Youngstox is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. Youngstox is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. Youngstox is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Youngstox staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Youngstox verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Youngstox vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Youngstox binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 16 – Overmacht

1. Youngstox is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Youngstox, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Youngstox zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Youngstox en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Youngstox buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Youngstox heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Youngstox  haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Youngstox ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Youngstox gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Youngstox verlaten.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Youngstox berusten uitsluitend bij Youngstox en worden niet overgedragen aan Koper.

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Youngstox rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Youngstox. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Youngstox geleverde zaken, dient Youngstox expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Youngstox rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging           

1. Youngstox gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Youngstox de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Youngstox op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 20 – Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Youngstox en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@youngstox.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Youngstox de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Youngstox zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Youngstox en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Youngstox heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Youngstox en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.